x

Privacy Policy

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenų apsaugos pareigūnas yra Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vadovas Dainius Žilinskas. Pagrindinė VRM duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Dainius Žilinskas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.
Tel. (8 5) 271 7217, el. p. dap@vrm.lt

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarką nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo, pranešimų asmens duomenų priežiūros institucijai bei duomenų subjektams teikimo tvarką, kai asmens duomenis tvarko teisės aktais įgalioti duomenų tvarkytojai Vidaus reikalų ministerijos valdomuose registruose ir (ar) valstybės informacinėse sistemose, nustato Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis teisės aktais įgaliotiems duomenų tvarkytojams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašas.

 

Skundus dėl Vidaus reikalų ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt