x

Daugiau apie miesto VVG

MIESTO VVG VALDYMO ORGANAI:

 • Miesto VVG turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą, kuriame partneriams atstovauja vienodas valdymo organo narių skaičius, vadovą arba administracijos vadovą
 • Miesto VVG vadovaujasi horizontaliuoju partnerystės principu: vyrų ir moterų lygių galimybių, nediskriminacijos ir jaunimo įtraukimo
 • Miesto VVG atlikdama vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmus vadovaujasi objektyvumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo, nešališkumo ir skaidrumo, konfidencialumo, išsamumo principais

MIESTO VVG PAREIGOS:

 • Stiprinti vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimus, reikalingus rengiant vietos plėtros projektus ir administruojant jų įgyvendinimą
 • Atrinkti vietos plėtros projektus
 • Vykdyti miesto VVG atrinktų vietos plėtros projektų ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėseną
 • Viešinti vietos plėtros strategiją
 • Atsiskaityti už vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatus

MIESTO VVG TEISĖS:

 • Gauti iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusią informaciją, konsultacijas, mokymus ir metodinę pagalbą rengiant vietos plėtros strategijas
 • Dalyvauti teisės aktų, susijusių su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu, rengime ir keitime

PARAMA MIESTO VVG:

 • Gauti paramą strategijos įgyvendinimo administravimui
 • Įgyvendinti veiksmus (projektus) pagal vietos plėtros strategiją