x

Tekstinis puslapis 2

Pagal Aprašo 13.1-13.2 ir 16 p., pareiškėjais gal būti juridiniai asmenys, kurie atitinka šias sąlygas:
1) kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
2) kuris Juridinių asmenų registre įregistruotas ir veikia ne trumpiau kaip 2 metus (netaikoma vietos veiklos grupėms ir biudžetinėms įstaigoms)
Išvardintas sąlygas pareiškėjas turi atitikti paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai (t. y. Europos socialinio fondo agentūrai) dieną. Aprašo nuostatomis nereikalaujama, kad iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje būtų vykdęs 2 metų ar kitą laikotarpį.