x
  • Pradžia
  • >
  • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui – paprastesni reikalavimai ir procedūros

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui – paprastesni reikalavimai ir procedūros

2018 lapkričio 23 d.

Finansų ministerija patvirtino Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimus, kuriais siekiama tobulinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros mechanizmo įgyvendinimą.

Siekiant supaprastinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos įgyvendinimą, nustatoma galimybė miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) atrinktus vietos plėtros projektus finansuoti taikant tęstinės projektų atrankos būdą. Šis būdas pakeis dabar galiojantį valstybės projektų planavimo būdą, kai teisę teikti paraiškas VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) turi tik į ministerijos siūlomų finansuoti projektų sąrašą įtrauktų vietos plėtros projektų pareiškėjai.
Siekiant, kad VVG turėtų palankesnes sąlygas stebėti jų atrinktų vietos plėtros projektų vertinimo ir įgyvendinimo eigą, Agentūrai nustatoma pareiga teikti VVG informaciją, susijusią su vietos plėtros projekto paraiškos vertinimu, o vietos plėtros projekto vykdytojui nustatoma pareiga suteikti VVG teisę peržiūrėti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (DMS) vietos plėtros projekto informaciją. Taip pat VVG atstovams nustatoma teisė dalyvauti Agentūros vykdomose vietos plėtros projektų patikrose vietoje.
Agentūrai taip pat nustatoma pareiga įtraukti VVG į Agentūros atliekamą vietos plėtros projekto paraiškos vertinimą: Agentūra turės derinti su VVG esminius (lyginant su VVG sudarytame vietos plėtros projektų sąraše esančia informacija apie VVG atrinktą vietos plėtros projektą) vietos plėtros projekto paraiškos pakeitimus.
Taisyklių pakeitimai nustato ir galimybę vietos plėtros projektams (tiek VVG įgyvendinamiems vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimo projektams, tiek VVG atrinktiems vietos plėtros projektams) gauti papildomą finansavimą tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado projekto įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
Su visais nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais Taisyklių pakeitimais galima susipažinti čia.