x
  • Pradžia
  • >
  • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui – palankios sąlygos

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui – palankios sąlygos

2016 rugpjūčio 12 d.

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910.

Projektų finansavimo tikslas – sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros strategijų, įtrauktų į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus, įgyvendinimui.

Remiamos bus su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu susijusios veiklos, pavyzdžiui, vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir vietos plėtros projektų atrankos kriterijų rengimas. Taip pat bus remiamas vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena. Paramą gaus ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas. Be to remiama bus ir vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimas, bendruomenės informavimas apie veiklų vykdymo eigą ir rezultatus bei vietos veiklos grupės (VVG) darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas.

Paraiškas gali teikti miestų VVG, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus.

Kvietimui numatytas finansavimas – 2,161 mln. eurų, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 100 tūkst. eurų.

Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val.