x
  • Pradžia
  • >
  • Stabdomas vietos plėtros strategijų atrankos procesas

Stabdomas vietos plėtros strategijų atrankos procesas

2023 rugsėjo 04 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) 2023 m. kovo 6 d.  ministro įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ nustatė vietos plėtros strategijų pateikimo Ministerijai pradžią – 2023 m. kovo 13 d. bei paskelbė kvietimą iki š. m. spalio 31 d. teikti Ministerijai vietos plėtros strategijas atrinkimui ir vietos plėtros strategijų sąrašų tvirtinimui.

Iki šios dienos Ministerijoje gauta 16 vietos plėtros strategijų. Pradėjus vykdyti teisės aktuose nustatytas vietos plėtros strategijų vertinimo procedūras pastebėta, kad net du trečdaliai iš jau įvertintų strategijų, neatitinka administracinio vertinimo kriterijų, dėl ko vietos plėtros strategijos turi būti atmestos. Nepaisant Ministerijos 2023 m. gegužės 10 d. el. paštu visoms VVG pateiktų patikslintų rekomendacijų dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimui planuojamų skirti lėšų paskirstymo pagal apskritis iki šios dienos pateiktų strategijų įgyvendinimo finansinis poreikis viršija 20 mln. eurų, kai tuo tarpu vietos plėtros strategijų įgyvendinimui skiriamas finansavimas yra 40 mln. eurų.

Ministerija, pagal kompetenciją būdama atsakinga už nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą, siekia skatinti tolygią ir tvarią plėtrą visoje valstybės teritorijoje, taip pat ir tolygaus miesto bendruomenių aktyvumo visoje Lietuvoje.

2014–2020 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) metodo įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą skirto finansavimo dydį, BIVP metodas buvo taikytas tik 38 miestuose  ir (ar) jų dalyse, kurių teritorijose gyveno maždaug 748 tūkst. gyventojų, taigi 2014–2020 m. laikotarpiu BIVP metodo taikymo aprėptis miestuose ir atitinkamai bendruomenės galimybės ,,iš apačios“ principu spręsti bendruomenei aktualias problemas, buvo sąlyginai nedidelės.

Šiame programavimo periode, gavus daugiau nei dvigubai didesnį finansavimą, Ministerijos koordinuojamos 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonėje „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ (toliau – Pažangos priemonė) suplanuota, kad 2021–2027 metų laikotarpiui bus parengta 60 vietos plėtros strategijų, o paramą įgyvendinimui gaus bent 51 vietos plėtros strategija. Atitinkama veikla ir rodiklis numatyti ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (toliau – Investicijų programa). Tokia tikslų bei juos įgyvendinančių uždavinių ir veiklų sinergija rodo aiškų poreikį spręsti esamas problemas.

Atsižvelgdami į matomą jau pateiktų vertinimui vietos plėtros strategijų kokybę bei tendenciją, kad vietos plėtros strategijų įgyvendinimui prašomo finansavimo poreikis yra daugiau nei 3 kartus didesnis nei 2014–2020 m. laikotarpiu ir dėl ribotų išteklių nėra galimybės patenkinti viso finansavimo poreikio, bei dėl to kylančią riziką Ministerijai nepasiekti Investicijų programoje ir Pažangos priemonėje užsibrėžtų tikslų – pritraukti į BIVP daugiau suinteresuotų visuomenės atstovų ir finansavimu „padengti“ didesnę dalį Lietuvos teritorijos nei 2014–2020 metais, informuojame, kad vietos plėtros strategijų atrankos procesas yra stabdomas, 2023 m. rugsėjo 7 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-586 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo ” pripažinimo netekusiu galios”. Artimiausiu metu Ministerija planuoja koreguoti vietos plėtros strategijų atranką reglamentuojančius dokumentus ir skelbti naują kvietimą teikti vietos plėtros strategijas Ministerijai.

Ministerija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra š. m. rugsėjo 8 d. 10 val. planuoja informacinį renginį vietos plėtros strategijų rengėjams, kurio metu bus pristatyti vietos plėtros strategijų atrankos proceso pokyčiai bei dažniausios klaidos – trūkumai, nustatyti gavus pirmąsias vietos plėtros strategijas. Renginys vyks MS Teams platformoje. Apie ketinimą dalyvauti renginyje prašome informuoti el. paštu indre.barciene@vrm.lt iki š. m. rugsėjo 7 d. darbo dienos pabaigos – renginio nuorodą užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta el. paštu.