x
  • Pradžia
  • >
  • Skelbiama vietos plėtros strategijų atrankos pradžia

Skelbiama vietos plėtros strategijų atrankos pradžia

2023 kovo 07 d.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžia – 2023 m. kovo 13 d.

Vietos plėtros strategijų tikslas – spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas bei skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas.

„Socialinės rizikos ir pažeidžiamų grupių atskirties problemos šiandien yra aktualios visoje Lietuvoje, todėl galimybė spręsti šias problemas taikant Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą yra puikus būdas jas spręsti vietos lygiu, kuomet pačios bendruomenės reaguojant į bendruomenės ir gyventojų poreikius ir prioritetus gali nuspręsti kokias veiklas rems ir plėtos, kad socialinę atskirtį patiriantys gyventojai įsitrauktų į visavertį visuomenės gyvenimą“, – sako vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

Miestų vietos veiklos grupės kviečiamos 2023-03-13–2023-10-31 Vidaus reikalų ministerijai teikti vietos plėtros strategijas, parengtas pagal Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“. Vietos plėtros strategijos turi būti teikiamos elektronine forma (PDF), pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu su kvalifikuota laiko žyma el. p. adresu: bendrasisd@vrm.lt arba popierine forma, pasirašytą rašytiniu parašu, miesto vietos veiklos vadovo ar jo įgalioto asmens asmeniškai pristatant adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius.

Vietos plėtros strategijos rengiamos 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo laikotarpiui. Parengtose strategijose turės būti numatytos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti bei užimtumui skatinti ir socialinio verslo kūrimuisi bei plėtrai. Mažiausia tinkama finansuoti vietos plėtros strategijos vertė – 500 000 eurų. Viso strategijų įgyvendinimui skirta 40 458 000 eurų 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų.

Vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytas Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas atrinks vietos plėtros strategijas ir sudarys vietos plėtros strategijų sąrašus:

  • siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą;
  • rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašą;
  • siūlomų nefinansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Vietos plėtros strategijoms parengti galima gauti paramą. Daugiau informacijos: https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/vietos-pletros-strategiju-rengimas

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/images/LT%20Bendrai%20finansuoja%20Europos%20S%C4%85junga_POS.jpg