x
  • Pradžia
  • >
  • Siūloma finansuoti dar dvi vietos plėtros strategijas

Siūloma finansuoti dar dvi vietos plėtros strategijas

2016 lapkričio 12 d.

Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas pritarė Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento siūlymui finansuoti dar dvi didžiųjų miestų vietos plėtros strategijas.
Vietos plėtros strategijų vertintojai komitetui pasiūlė finansuoti ir Panevėžio bei Vilniaus miestų vietos veiklos grupių (VVG) parengtas vietos plėtros strategijas. Strategijų tikslai iškelti įvertinus kiekvieno iš miestų stiprybes bei galimybes ir nukreipti į problemas (silpnybes), kurias būtina išspręsti. Vilniaus mieste – tai didėjanti socialinė nelygybė, besiformuojantys skurdo ir nusikalstamumo židiniai, nepakankama socialinių paslaugų įvairovė, Panevėžyje – aukšti nedarbo rodikliai, ypač jaunimo, santykinai mažas vidutinis darbo užmokestis, mažėjanti gyventojų perkamoji galia, per menkas savanorių, įsitraukiančių į socialinių paslaugų teikimą, skaičius.
Miestų vietos veiklos grupių parengtos vietos plėtros strategijos numato skatinti gyventojų verslumą bei užimtumą ir taip siekti mažesnio nedarbo lygio, išaugusio darbuotojų skaičiaus įmonėse ir sumažėjusio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus.
Siūlomose finansuoti vietos plėtros strategijose numatytos įgyvendinti įvairios darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje gerinančios ir gyventojų verslumą didinančios veiklos, taip pat numatytos įgyvendinti ne tik bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui ir verslumui didinti skirtos iniciatyvos, bet ir bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų socialinę atskirtį.
Vertinant vietos plėtros strategijas nustatytas balų skaičius galėjo būti skiriamas už planuojamą įtraukti dalyvių skaičių; investavimo logiką; kelis miestus apimančią strategiją; miesto priklausymą tikslinei arba pereinamojo laikotarpio teritorijai; orientaciją į daugiau nei vieną VVG teritorijoje gyvenančią tikslinę grupę; pabėgėlių socialinę integraciją; numatytą bendradarbiavimą su kitomis VVG; didesnį nei 7,5 proc. indėlį į strategijos įgyvendinimą. Maksimalus galimas surinkti balų skaičius – 100. Vilniaus ir Panevėžio miestų vietos veiklos grupių parengtos strategijos įvertintos po 86 balus.
Siūlyta finansuoti arba įtraukti į rezervinių strategijų sąrašą 70 ir daugiau balų surinkusias strategijas.