x
  • Pradžia
  • >
  • Pradėtas vietos plėtros strategijų vertinimo procesas

Pradėtas vietos plėtros strategijų vertinimo procesas

2023 gruodžio 13 d.

Vidaus reikalų ministerijai vertinimui pateiktos 52 miestų vietos plėtros strategijos. Finansavimas strategijoms skiriamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Visos vietos plėtros strategijos pateiktos ministerijai laikantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023-10-11 įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ nustatytų terminų (galutinė strategijų pateikimo data buvo 2023-12-11).

Vidaus reikalų ministerijos ES investicijų ir tarptautinių programų departamento ES fondų investicijų veiksmų programos skyrius nuo 2023-12-12 pradėjo ministerijai pateiktų vietos plėtros strategijų vertino ir atrankos procedūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių nuostatomis.

Planuojama, kad vietos plėtros strategijos bus įvertintos ir pateiktos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui tvirtinti 2024 m. vasario mėn.

https://2021.esinvesticijos.lt/uploads/documents/images/LT%20Bendrai%20finansuoja%20Europos%20S%C4%85junga_POS.jpg