x
  • Pradžia
  • >
  • Patvirtintas vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patvirtintas vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektų finansavimo sąlygų aprašas

2017 vasario 06 d.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. 

Visi pagal šią priemonę finansuojami projektai bus skirti vietos plėtros strategijų, kurias VRM yra atrinkusi ir pasiūliusi finansuoti, įgyvendinimui. Konkrečius projektus atrinks pačios miestuose veikiančios vietos veiklos grupės.
Patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris skelbiamas portale www.esinvesticijos.lt, numato, kad bus remiamos įvairios bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, pavyzdžiui, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Taip pat bus remiamas bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje, pvz., naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas.
Remiamų veiklų apraše taip pat – ir neformalių iniciatyvų skirtų bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) įgyvendinimas, ir bendradarbiavimo bei informacijos sklaidos tinklų kūrimas bei palaikymas, ir gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas.
VRM administruojamos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslas – įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.
Projektų paraiškas galės teikti viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, bei savivaldybių, kurių teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracijos.
Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki bemaž 13,55 mln. eurų, iš kurių iki bemaž 12,45 mln. eurų – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos.