x
  • Pradžia
  • >
  • Informacija apie nefinansuojamas veiklas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Informacija apie nefinansuojamas veiklas pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

2017 gegužės 15 d.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ , 11 punktą nefinansuojama:
11.1. teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotų asmenų profesinis mokymas ir darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje;
11.2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, viešosios įstaigos Romų visuomenės centro, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“, Lietuvos romų bendruomenės, Romų integracijos namų, Romų integracijos centro ir (ar) Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų skyriaus vykdomos veiklos, kurios finansuojamos pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas veiksmų programos įgyvendinimo priemones Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ ir Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“, t. y.: veiklos, skirtos padėti romų tautybės asmenims (toliau – romai) integruotis į darbo rinką ir visuomenę ir tokiu būdu išvengti jų socialinės atskirties: individualus ar grupinis romų motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas; sociokultūrinių paslaugų romams teikimas; romų profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; romų bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas; romų profesinis mokymas; romų praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; tarpininkavimas ar kita pagalba romams įsidarbinant bei įsidarbinus;
11.3. Švietimo mainų paramos fondo, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Švietimo aprūpinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro vykdomos neformaliojo švietimo veiklos;
11.4. savivaldybių administracijų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, psichikos sveikatos centrų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, taip pat nevyriausybinių organizacijų, kurios būdamos partneriais įgyvendina pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas priemones Nr. 08.4.2-CPVA-R-626 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ ir Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ finansuojamus projektus, veiksmai, kurie yra skirti informuoti, šviesti gyventojus sveikatos stiprinimo klausimais ir (ar) ugdyti jų sveiką gyvenseną (mokymai, renginiai, praktiniai užsiėmimai) neįgaliųjų sveikatos, sveiko senėjimo ir (arba) tuberkuliozės, kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos, onkologijos, vaikų ligų ir (ar) traumų ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse;
11.5. viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ vykdomos verslo subjektų konsultavimo veiklos ir įmonių, kurios yra gavusios finansavimą pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“, konsultavimas;
11.6. įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose;
11.7. paskolų, garantijų, dotacijų, pašalpų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimas;
11.8. mokymas pagal formaliojo švietimo (įskaitant profesinio mokymo) ar studijų programas;
11.9. verslo pradžiai reikalingos pagalbos teikimas jauno verslo subjektams, kurie vykdo verslą žuvininkystės, akvakultūros ar pirminės žemės ūkio produktų gamybos (taip pat produktų paruošimo pardavimui pirmą kartą ir produktų pardavimo perpardavėjams arba perdirbėjams pirmą kartą) sektoriuose ir (arba) platinimo tinklų užsienio valstybėse kūrimo ir veikimo srityje;
11.10. Pabėgėlių priėmimo centro ir kitų juridinių asmenų, kurie yra Pabėgėlių priėmimo centro vykdomų projektų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V- 01 patvirtinimo“, partneriais, veiksmai, skirti užtikrinti paslaugų teikimą trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams arba asmenims be pilietybės, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, ir jų šeimos nariams (toliau – prieglobstį gavę užsieniečiai), siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas, t. y.: prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu, higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais ir avalyne; teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos; asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos; psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos; lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai; Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų mokymai; pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir pan.; profesinis orientavimas ir (arba) konsultavimas; informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba; kompiuterinio raštingumo mokymai ir (arba) kursai; renginių ar kitos bendros veiklos su visuomene organizavimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas;
11.11. juridinių asmenų, kurie yra projektų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-01, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“, vykdytojais ar partneriais, veiksmai skirti integracijos centruose teikti paslaugas trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, arba trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams, arba asmenims be pilietybės, kurie yra Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią Europos Sąjungos leidimo laikinai gyventi kortelę (toliau – užsieniečiai), siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje: integracijos centro, kuriame teikiamos šiame papunktyje nurodytos paslaugos, steigimas Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir (ar) esamo integracijos centro veiklos palaikymas; informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (išskyrus atstovavimą teisme) ir (ar) kita socialinė pagalba; lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai; pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, istorijos, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir (ar) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų mokymus ir (arba) kursus; kitos į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės, kuriomis palengvinamos galimybės įsilieti į darbo rinką; teisinės ir psichologo konsultacijos; informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaida; gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu ir higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais ir avalyne, teisinės paslaugos, asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė pagalba; integracijos centre vykdomi bendri renginiai su visuomene;
11.12. juridinių asmenų, kurie yra projektų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-K-01, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A1-385 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-01 patvirtinimo“, vykdytojais ar partneriais, veiksmai, skirti teikti paslaugas trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai (toliau – prieglobsčio prašytojai), siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje, t. y. materialinių priėmimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu, higienos prekėmis, būtiniausiais drabužiais, avalyne ir prireikus mokyklinėmis prekėmis; prieglobsčio prašytojų pervežimas nuo pasienio kontrolės punktų Lietuvoje į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje arba Pabėgėlių priėmimo centrą Rukloje, jei tai yra nelydimi nepilnamečiai; teisinės konsultacijos; asmens sveikatos priežiūros organizavimas; asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos; psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos; lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai; vaikų ikimokyklinio ugdymo veikla lopšelyje-darželyje; informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba; informacinių technologijų mokymai ir (arba) kursai; teisinės paslaugos, susijusios su priėmimo ir prieglobsčio procedūromis; sociokultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymas: renginių kartu su vietos bendruomene ir tikslinės grupės atstovais organizavimas, užsiėmimų, kuriais ugdomi darbiniai įgūdžiai (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos dirbinių kūrimo, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.), organizavimas; laisvalaikio organizavimas (išvykos, užsiėmimai mėgstama veikla, vaikams – pasiruošimas pamokoms ir pan.).