x
 • Pradžia
 • >
 • Bendruomenės inicijuota vietos plėtros strategija. Kas tai?

BENDRUOMENĖS INICIJUOTA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA. KAS TAI?

BENDRUOMENĖS INICIJUOTA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA. KAS TAI?

 • Miesto VVG rengia ir įgyvendina bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas (toliau – BIVP strategija)
 • BIVP strategija – miesto VVG kartu su vietos bendruomene parengtas dokumentas, kuriame išnagrinėti gyventojų ir teritorijos vystymosi poreikiai, potencialas, suformuluoti vystymosi tikslai, uždaviniai ir numatyti vykdytini veiksmai
 • Įgyvendinant BIVP strategijas siekiama mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, skatinama savanorystė, gyventojų įsitraukimas į bendruomenės veiklą ir jauno verslo stiprinimas
 • Strategijose keliamų tikslų įgyvendinimas perduotas į bendruomenės į rankas. Mieste veikiančios organizacijos turi galimybę gauti finansavimą projektams, prisidedantiems prie strategijoje keliamų tikslų ir uždavinių sprendimo

KAS GALI RENGTI BIVP STRATEGIJĄ?

 • Miesto VVG gali būti skiriama parama vietos plėtros strategijos parengimo išlaidoms kompensuoti
 • Rengiant vietos plėtros strategiją turi būti konsultuojamasi su miesto VVG veiklos teritorijos gyventojais
 • Miesto VVG parengtą vietos plėtros strategiją tvirtina visuotinis narių susirinkimas arba kolegialus valdymo organas
 • Vietos plėtros strategijos turi būti pristatytos atitinkamo regiono plėtros tarybai ir atitikti regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius
 • Jei vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatoma naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, tuomet vietos plėtros strategijai turi pritarti atitinkamos savivaldybės taryba
 • Jei vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatoma naudoti savivaldybės biudžeto lėšas, tuomet vietos plėtros strategijai turi pritarti atitinkamos savivaldybės taryba

BIVP STRATEGIJA RENGIAMA VIENAI IŠ TERITORIJŲ:

 • Savivaldybės centras
 • Miestas, kuriame gyvena nuo 6 tūkstančių iki 150 tūkstančių gyventojų
 • Miesto dalis, kurioje gyvena nuo 6 tūkstančių iki 150 tūkstančių gyventojų
 • Kelių miestų aglomeracija

ĮGYVENDINANT BIVP STRATEGIJĄ, VVG:

 • Parengia vietos plėtros projektų atrankos kriterijus, projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą
 • Parengia ir patvirtina kvietimo dokumentus, kuriais vadovaudamasi atliks pagal paskelbtą kvietimą pateiktų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą, atranką
 • Paskelbia kvietimą teiki vietos plėtros projektinius pasiūlymus
 • Vertina vietos plėtros projektinius pasiūlymus
 • Sudaro Vietos plėtros projektų sąrašą ir rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą ir teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai bei įgyvendinančiajai institucijai (šis sąrašas nelaikomas galutiniu sprendimu skirti vietos plėtros projektui paramos lėšas)
 • Miesto VVG, atlikdama vietos plėtros projektų stebėseną, renka, analizuoja informaciją apie vietos plėtros projektų rengimo ir vietos plėtros projektų įgyvendinimo eigą